loading...

陈氏家训

事亲必孝,待长必敬。
兄友弟恭,夫义妇顺。
冠婚丧祭,秉礼必慎。
学文必功,习武必勤。
治国必忠,治家必严。
居功毋骄,见恩必谢。
士农工商,择术必正。
毋听妇言,而伤同气。
毋作非法,而犯典刑。
毋以众而暴寡,毋以富而欺贫。
毋以赌博而荡产业,毋以谣辟而坠家声。
制行唯严以律已,处世当宽以绳人。
苟能行之于久久,当必报之以冥冥。
兹训词实系废兴,诵之再三,尔其敬听。

image-missing